Pierwsze wzmianki o straży pożarnej na terenie obecnego powiatu jędrzejowskiego pochodzą z okresu przedwojennego. Za oficjalną datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrzejowie uznawany jest 15 czerwca 1902 roku, a 4 maja 1903 roku jest dniem poświęcenia pierwszego sztandaru OSP Jędrzejów.

Po wyzwoleniu, OSP w Jędrzejowie funkcjonowała nadal, a jej naczelnikiem decyzją burmistrza miasta Jędrzejowa został Bazyli Nawarro. W 1949 roku Związek Straży Pożarnych RP został rozwiązany, a ochronę przeciwpożarową oddano podległym władzom komunistycznym, komendantom Straży Pożarnych i w tym też roku na polecenie władz zwierzchnich Powiatowy Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej Edward Bryk utworzył Pogotowie Pożarowe na bazie OSP. 4 lutego 1950 roku sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Na mocy tego aktu prawnego został powołany urząd centralny - Komenda Główna Straży Pożarnych, która podlegała Ministrowi Gospodarki Komunalnej. Od 1954 roku nadzór nad ochronną przeciwpożarową przejął Minister Spraw Wewnętrznych. W tym samym czasie przy prezydiach Wojewódzkich Rad Narodowych powołano Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej i Komendy Powiatowe Straży Pożarnej przy Powiatowych Radach Narodowych. Ustawa określiła, że wszyscy pracownicy posiadający kwalifikacje zawodowe stanowią Korpus Techniczny Pożarnictwa, na czele którego stoi Komendant Główny Straży Pożarnych. W roku 1953 Pogotowie przekształcono w Zawodową Straż Pożarną w Jędrzejowie, a pierwszym jej komendantem został Edward Bryk. W 1954 roku Zarząd OSP Jędrzejów podjął uchwałę o oddaniu Zawodowej Straży Pożarnej wszystkich garaży do bezpłatnego użytkowania. W wyniku szeregu reorganizacji i zmian Zawodowa Straż Pożarna została przekształcona w Komendę Rejonową Straży Pożarnych. W latach 80-tych okazało się, że pomieszczenia zajmowane przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych nie spełniają jej wymagań. W związku z tym zapadła decyzja o gruntownej przebudowie strażnicy. Wówczas Komendantem Rejonowym był Pan Stanisław Walczak. Wszelkie prace związane z budową nowego obiektu organizowała i finansowała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Jędrzejowie, a w pracach w szerokim zakresie uczestniczyli zawodowi strażacy.

Zdjęcie przedstawiające budynek strażnicy - lata 70 - te

 

Na posiedzeniu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 24 sierpnia 1991 roku zostały uchwalone dwie ustawy: o Państwowej Straży Pożarnej i o ochronie przeciwpożarowej, ustalając tym samym nową organizację ochrony państwa przed pożarami. W dniu 30 czerwca 1992 roku czyli z dniem utworzenia PSP, rozwiązane zostały jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej oraz zniesione tzw. dekretowe stanowiska służbowe. Dnia 1 lipca 1992 roku rozpoczęła swoją działalność Państwowa Straż Pożarna z pierwszym Komendantem Głównym gen. nadbrygadier Feliksem Dela.

Parę lat później w Jędrzejowie powstała możliwość przejęcia obiektów po zlikwidowanej jednostce wojskowej od Agencji Mienia Wojskowego. Po długich staraniach wspieranych przez władze samorządowe w dniu 25 maja 2001 roku decyzją prezesa tejże agencji obiekty te zostały przekazane w trwały zarząd strażakom. Już 28 maja tego samego roku została wszczęta procedura ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla nowej inwestycji pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa obiektów budowlanych po byłej jednostce wojskowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej". 6 marca 2002 roku zostało wydane pozwolenie na realizację powyższej inwestycji

Budynek dawnej jednostki wojskowej. Widok od ul. Reymonta

 

bryg. mgr Stanisław Gacek - ówczesny Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach oprowadza delegację z Komendy Głównej PSP w Warszawie po otrzymanych od Agencji Mienia Wojskowego obiektach, w których mieściła się Jednostka Wojskowa

Budowa nowej siedziby straży

Budowa garaży obok budynku

 

Realizacja przedsięwzięcia trwała do grudnia 2003 roku. W dniu 22 grudnia miał miejsce oficjalny komisyjny odbiór obiektów. 14 maja 2004 r. odbyło się uroczyste otwarcie strażnicy połączone z Wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka.

Otwartą strażnicę poświęcili księża - st. bryg. Jerzy Kołodziejczak, kapelan krajowy strażaków oraz Tadeusz Szeląg, wojewódzki kapelan strażaków. Aby jednak stało się zadość strażackim obyczajom, obaj kapłani poświęcili budynek polewając go z góry, gdzie wjechali na podnośniku

Podczas uroczystości zaszczyciła nas swoją obecnością zaprzyjaźniona delegacja strażaków i władz miasta z Ukrainy

Plac wewnętrzny komendy

Widok od ul. Reymonta

Widok z lotu ptaka

Historię ochrony przeciwpożarowej naszej straży tworzy również posterunek mieszany w mieście Sędziszów należący do naszego powiatu, a oddalony od Jędrzejowa o 25 km. Z dniem 30 czerwca 2001 roku Minister Spraw Wewnętrznych RP wyraził zgodę dla Dyrekcji Generalnej Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna na likwidację Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP w Sędziszowie. W związku z tą decyzją zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Dyrekcją Generalną PKP o przejęciu przez nas sprzętu i części etatów. Komenda Powiatowa zyskała dwa stare samochody gaśnicze z wyposażeniem: Jelcz 004 i 005 oraz 10 etatów. W miejsce zlikwidowanej jednostki utworzono posterunek mieszany gdzie służbę pełnią strażacy JRG Jędrzejów i strażacy ochotnicy z terenu UMiG Sędziszów.

Budynek, w którym początkowo mieścił się posterunek mieszany w Sędziszowie

Warunki w jakich przyszło pełnić służbę strażakom na w/w posterunku nie spełniały żadnych wymogów BHP dlatego przy poparciu władz samorządowych i komendanta wojewódzkiego PSP zapadła decyzja o budowie nowej strażnicy. Miasto Sędziszów przekazało teren, sporządziło projekt i dokumentację techniczną i po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycja została ujęta w budżecie wojewody. Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano w dniu 27 października 2004 roku, a otwarcia w roku 2007.

Wmurowania aktu erekcyjnego dokonano w dniu 27 października 2004

Budowa strażnicy w Sędziszowie

Strażnica funkcjonuje od sierpnia 2006 roku

Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie:

  • ppłk poż. Edward BRYK - od 23 marca 1953 r. do 31 marca 1971 r.
  • płk poż. Stanisław WALCZAK - od 1 lipca 1971 r. do 31 maja 1993 r.
  • bryg. Jacenty SOCHA - od czerwca 1993 r. do 31 grudnia 1999 r.
  • st. kpt. Stanisław WIJAS - od 22 marca 1999 r. do 18 lipca 2006 r.
  • st. bryg. Jerzy KRAWCZYK - od 19 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2012 r.
  • st. bryg. Tomasz WITECKI - od 1 stycznia 2013 r. do 20 czerwca 2016 r.
  • bryg. Paweł JAKUBOWSKI - od 21 czerwca 2016 r.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka