Trwają żniwa – okres wzmożonych prac polowych, gdy rolnik narażony jest na wypadki, wykonując pracę w pośpiechu, w warunkach dużego zapylenia, hałasu i wysokiej temperatury.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używania ognia otwartego. Ewentualne palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie. W czasie naprawy maszyn z użyciem spawarek czy palników należy dozorować miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakończeniu. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

od budynków wykonanych z materiałów:

palnych - 30 m,

niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m,

od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m,

od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m,

od lasów i terenów zadrzewionych - 100 m,

między stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m,

od granicy działki - 4 m.

oraz;

Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2, lub kubatury 5 000 m3.

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m, od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samo zapalenie. 

W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:

- roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretów i trzcin,

- ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych.

W przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami,
rolnicy mogą mieć wstrzymana pomoc finansowa na wspieranie działalności rolniczej.

Panująca susza w sposób naturalny zwiększa zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych.
Dlatego wypoczywający w lasach czy też ich sąsiedztwie powinni pamiętać, że zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać pożar:
■ rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
■ palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasów.

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka