Informacje na temat kampanii oraz materiały do pobrania na stronie
www.straz.gov.pl oraz www.stoppozaromtraw.pl

W Polsce w 2017 roku odnotowano 125892 pożary wśród których 38634 to pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Szacowane straty w wyniku pożarów traw w 2017 roku to 10397000 złotych. Kampania „Stop pożarom traw” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. 

Zmorą pożarową jest wiosenne wypalanie traw, a późnym latem i jesienią wypalanie resztek pożniwnych. Pożary te są bardzo niebezpieczne, ponieważ potrafią rozprzestrzeniać się z ogromną prędkością, a powstające zawirowania i ciągi powietrza przenoszą ogień
w różnych kierunkach nawet na znaczne odległości. Często osoby, które wznieciły pożar nie są w stanie go opanować czego efektem jest pochłonięcie przez żywioł zabudowań, lasów czy środków transportu. W najgorszym przypadku giną również ludzie! Błędnym jest myślenie że wypalenie traw poprawia jakość gleby, nawozi ją czy użyźnia. Wprost przeciwnie, ogień wyjaławia ziemię i zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy. Przelatujące nad płonącymi powierzchniami trzmiele i pszczoły giną, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Ponadto wypalanie traw zaburza naturalny obieg materii i zanieczyszcza glebę pyłami i gazami. Gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliży dróg, znacznie ogranicza widoczność, co może być przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych.

Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu gdzie trzeba ratować życie!
Należy również mieć świadomość, że każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są z Budżetu Państwa, co oznacza, że ciężar finansowy walki z pożarami ponosi całe państwo.

Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne i niekorzystne dla człowieka, jest też prawnie niedozwolone. Określają to odpowiednie zapisy prawne:
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 142)
Zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy "zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” .
Wypalania traw zabrania też:

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) art. 30 ust. 3 pkt 3 mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.


Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków:

Artykuł 131 ustawy o ochronie przyrody mówi, że "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny".
Zgodnie z art. 82, § 3 Kodeksu wykroczeń, za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany.

Kodeks karny art. 163 § 1 „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Dodatkowe sankcje zagrażają osobom, które doprowadziły do czyjejś śmierci lub powstania strat materialnych.

Wypalanie może skutkować obniżeniem lub wstrzymaniem dopłat dla rolników.

Przestrzegamy przed zagrożeniami i skutkami wypalania traw.
W związku z powyższym apelujemy o rozsądek!

 

 


 

siedziba

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Telefon kontaktowy

fax. 41 386 52 02

Elektroniczna skrzynka podawcza

/0xsb2i22kk/skrytka